Glosa de ses Creus de Jaume Juan Bonnin.


SES CREUS D'ALGAIDA

Dins es poble em passetjava
i una creu vaig contemplar
i un moment l'em vaig mirar
sa construcció m'agradava.

És ver que moltes vegades
per allà havia passat
i no havia reparat
tantes figures gravades.

Vaig dir: És un monument fi
que se mereix conservar,
i en ses sis creus vaig pensar
de dins es poble algaidí.

Aposta he volgut cercar
un poc de sa seva història
i perquè en tengui memòria
en glosa ara ho vull contar.

De ses creus que encara hi ha
segons diuen es papers
és sa creu d'es Traginers
que es feu a temps més llunyà.

Mil cinc-cents seixanta nou
fou s'any que se construí.
Contau i fixauvos-hi
si ja en fa molts d'anys que hi plou.

Es mateix segle va esser
cap a l'any setanta nou
varen dur pedra a bon sou
per altres construir-ne.

Per fer aquestes obres d'art
a un bon mestre es va cercar
i a Sineu s'el va trobar:
Mestre Toni Genovart.

I sa creu d'es Colomer
feren d'aquesta manera.
També sa de la Ribera
i es poble encara les té.

No fa tant de temps que hi plou
damunt sa de ca'n Vicó.
Així mateix sa construcció
ja és del mil set-cents denou.

Miquel Amengual Servera
que d'Algaida era el rector,
va pagar sa construcció
damunt sa seva cartera.

Altres dues creus tenim
a dins es poble algaidí
que també vull citar aquí
són d'es poble que vivim.

Es seu nom sols vos diré
i a acabar ja m'atropell:
Sa d'es Cementeri Vell
i sa creu d'es Garriguer.

Però abans d'acabar
un favor demanaré:
A que se conservin bé,
tots hem de colaborar.

UN ALGAIDÍ

L'autor d'aquesta glosa és en Jaume Juan Bonnin "Toledo". Amb ella va guanyar, l'any 1978, el primer premi del IV CONCURS "PREMIOS VILLA DE ALGAIDA" en la modalitat "poesia popular" (glosat).